STAGE INTERNAZIONALE HAKKO RYU

Kaiden Shihan Sandaikichu
Joseph Miller

Kaiden Shihan
Roland Galliano

Kaiden Shihan Sandaikichu
Girolami Valeriano

Judan Shihan
Kazumi Takahashi

Soke Shingikai
Kaicho Masaki Kamijo

SEMINARIO MARSHAL CON IL MASTER ALAIN COHEN

 

CORSO ISTRUTTORE KRAV MAGA KMF

 

CORSO SAMI KAPAP LEVEL 2