PROGRAMMA TECNICO CINTURA VERDE

OSAE WAZA

 

 • YOKO SHIHO GATAME
 • DIFESA DA YOKO SHIHO GATAME (Con Sankaku Jime
 • DIFESA DA YOKO SHIHO GATAME (Con ribaltamento)

KANSETSU WAZA

 • UDE HISHIGI UDE GATAME
 • UDE GARAMI
 • UDE GARAMI (Uke in Difesa)

SHIME WAZA

 • OKURI ERI JIME

TECNICHE DI NAGE WAZA

 • TAI OTOSHI
 • UCHI GARI
 • KO UCHI GARI
 • O GOSHI
 • TANI OTOSHI

 

RENRAKU

 

 • Combinazione KO/UCHI GARI – TAI OTOSHI
 • Combinazione O GOSHI - TANI OTOSHI

 

 TECNICHE DI NE WAZA

 

 • DIFESA DA STRANGOLAMENTO DALL’ALTO
 • DIFESA DA DIFESA DA CALCIO ALLA TESTA
 • DIFESA DA PUGNO CIRCOLARE

 

(TECNICE DI AUTODIFESA)

KATAME (PRESE)

 • DIFESA DA PRESA AL POLSO DIRETTA SX-DX
 • DIFESA DA PRESA AL POLSO INCROCIATA SX-DX
 • DIFESA DA PRESA ALLA SPALLA SX-DX
 • DIFESA DA PRESA AL COLLO DAVANTI SX-DX
 • DIFESA DA PRESA ALLA SPALLA DA DIETRO a TIRARE
 • DIFESA DA PRESA ALLA SPALLA DA DIETRO a SPINGERE

 

ATEMI (PUGNI)

 • DIFESA DA CIRCOLARE AL VISO SX-DX
 • DIFESA DA SPINTA AL PETTO SX-DX

 

DIFESA DA COLTELLO

 • MINACCIA DI COLTELLO ALLA GOLA

KATA

 • JOJUTSU: MAE JO NO KATA

                         MIGI JO NO KATA

 • IAIJUTSU: NIHONME MIGI

                                IPPON MAE

                                SAMBONE HIDARI


Stampa   Email